+421 42 438 11 48, +421 949 111 057

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.autopruziny.sk je VEMAX Group, s.r.o., Považská Teplá 21, 017 05, Považská Bystrica, IČO: 45344728 DIČ: 2022951678 IČ DPH: SK2022951678, zapísané v registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro., Vložka číslo 22492/R dňa 15. január 2010.

(ďalej prevádzkovateľ)

1.2 Kupujúci je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar ponúkaný prevádzkovateľom na internetovej stránke www.vemaxgroup.sk .

1.3 Spotrebiteľ je kupujúci, fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4 Na kupujúceho, ktorým je fyzická alebo právnická osoba používajúca zakúpený tovar v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb sa nevzťahujú ustanovenia článku 5. Odstúpenie od zmluvy Všeobecných obchodných podmienok a zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.5 Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim tovaru ponúkaného na internetovej stránke www.vemaxgroup.sk sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom internetového obchodu www.vemaxgroup.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
1.6 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného na internetovej stránke www.vemaxgroup.sk uzavretá spôsobom uvedeným v článku 2. Objednávanie tovaru Všeobecných obchodných podmienok.

2. Objednávanie tovaru

2.1 Tovar uvedený na stránkach internetového obchodu www.vemaxgroup.sk si kupujúci môže objednať týmito spôsobmi:
- objednaním tovaru prostredníctvom nákupného košíka na stránke internetového obchodu www.vemaxgroup.sk .
- odoslaním objednávky na e-mail info@vemaxgroup.sk .
- telefonicky na čísle 0949 111 057 v pracovným dňoch v čase od 8:00 do 16:00
- osobne, na adrese sídla firmy VEMAX Group, s.r.o., Považská Teplá 21, 017 05, Považská Bystrica (nie je predajňa, ani prevádzka), v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 .

2.2 Objednávka vzniká výberom tovaru, vyplnením objednávkového formulára a potvrdením objednávky s povinnosťou platby kupujúcim. Kupujúci je povinný všetky údaje uvádzať správne a pravdivo.

2.3 Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním e-mailu o akceptácii objednávky kupujúcemu.

2.4 Kúpnu zmluvu možno meniť alebo rušiť iba na základe vzájomnej dohody medzi prevádzkovateľom a kupujúcim ak zákon neurčuje inak.

2.5 Registrácia slúži na zaregistrovanie kupujúceho v systéme internetového obchodu www.vemaxgroup.sk . Registráciou kupujúci získava prístup do „Môj účet“ (ďalej Účet). Prístup k účtu je zabezpečený prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných k prístupu k účtu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Po prihlásení k účtu je kupujúcemu umožnené objednávať tovar, prezerať si stav svojich objednávok, históriu už dodaných objednávok a meniť svoje registračné údaje.

2.6 Prevádzkovateľ je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky žiadať od kupujúceho dodatočné potvrdenie prípadne spresnenie objednávky vhodným spôsobom.

3. Cena a platobné podmienky

3.1 Cena tovaru je cena uvedená v internetovom obchode www.vemaxgroup.sk v čase odoslania objednávky. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode www.vemaxgroup.sk sú zmluvné maloobchodné ceny s DPH, bez nákladov na dodanie tovaru.

3.2 K cene tovaru budú prirátané náklady na dodanie v sume EUR 6,- za objednávku pre zásielky v rámci územia Slovenskej republiky. Pre zásielky mimo územia Slovenskej republiky budú k cene tovaru prirátané náklady na dodanie tovaru podľa platného cenníka prepravcu.

3.3 Kúpnu cenu tvorí cena za objednaný tovar a náklady na dodanie.

3.4 Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať od prepravcu a zaplatiť kúpnu cenu prevádzkovateľovi.

3.5 Platba za tovar sa uskutočňuje v hotovosti formou dobierky, pri prevzatí tovaru. Doklad o zaplatení vystaví kupujúcemu prepravca po úhrade dobierky.

3.6 Daňový doklad zašle prevádzkovateľ kupujúcemu spolu s tovarom.

3.7 Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

4. Dodacie podmienky

4.1 Dodanie objednaného tovaru bude realizované do 10 pracovných dní od akceptácie objednávky.

4.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predĺženia dodacej doby na základe nepredvídaných okolností. O predĺžení dodacej doby bude prevádzkovateľ informovať kupujúceho a po vzájomnej dohode stanovia novú dodaciu dobu.

4.3 V prípade špeciálnej objednávky (napr. individuálna zostava) sa po dohode s kupujúcim stanovuje individuálna dodacia doba.

4.4 Miesto dodania tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho.

4.5 Prevádzkovateľ zasiela objednaný tovar kupujúcemu prostredníctvom prepravcu na dobierku, alebo v prípade platby vopred bez dobierky. Po odovzdaní tovaru na prepravu zašle prevádzkovateľ informačný e-mail kupujúcemu o realizácii objednávky - zmena stavu objednávky na „Odoslané“ .

4.6 Kupujúci je povinný tovar od prepravcu prevziať.

4.7 Tovar je možné po dohode s prevádzkovateľom vyzdvihnúť osobne na adrese sídla firmy VEMAX Group, s.r.o., Považská Teplá 21, 017 05, Považská Bystrica (nie je predajňa, ani prevádzka), v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00, pokiaľ kupujúci uviedol osobný odber v objednávke.

4.8 Tovar predávaný v internetovom obchode www.vemaxgroup.sk je určený na odbornú montáž. Záznam o odbornej montáži musí byť potvrdený odborným servisom v záručnom liste k výrobku.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru od prepravcu.

5.2 Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.3 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v týchto prípadoch:
• ak bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa
• ak bol tovar vyrobený na mieru
• ak bol tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, (napr. konkrétny model automobilu)
• ak ide o tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
5.4 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku u prevádzkovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
5.5 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku vrátiť prevádzkovateľovi tovar, a to jeho zaslaním na adresu sídla prevádzkovateľa (NIE na dobierku, v prípade zaslania tovaru na dobierku, nebude tento tovar prevzatý!) alebo ho odovzdať prevádzkovateľovi alebo osobe poverenej prevádzkovateľom na prevzatie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
5.6 Tovar musí byť zaslaný kompletný, nepoškodený, bez známok opotrebenia. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Prevádzkovateľ je oprávnený uplatniť si u spotrebiteľa náhradu škody, ktorá mu vznikla znížením hodnoty tovaru.
5.7 Pokiaľ sú splnené všetky podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, vráti prevádzkovateľ spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu v lehote štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy poštovou poukážkou na adresu spotrebiteľa. Kúpnu cenu je možné zaslať aj na účet spotrebiteľa, pokiaľ o to spotrebiteľ požiada.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 V súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov informujeme kupujúcich o podmienkach spracúvania ich osobných údajov. K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie. Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame zásadu zákonnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie rozsahu a uchovávania, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

6.2 Prevádzkovateľ: VEMAX Group, s.r.o., Považská Teplá 21, 017 05, Považská Bystrica, IČO: 45344728 DIČ: 2022951678 IČ DPH: SK2022951678, zapísané v registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro., Vložka číslo 22492/R dňa 15. január 2010.

6.3 Vzhľadom na rozsah a predmet našej činnosti nemáme povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi nás môžete kontaktovať mailom na info@vemaxgroup.sk , telefonicky na čísle +421 42 43 81 148 alebo osobne počas prevádzkových hodín v pondelok – piatok v čase 08:00 – 16:00 na adrese sídla firmy Považská Teplá 21, 017 05, Považská Bystrica

6.4 Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

6.5 Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a bola uzavretá vytvorením objednávky za účelom dodania objednaného tovaru, t. j. spracovania objednávky, prepravy a doručenia tovaru, evidencie objednávok a faktúr a ich úhrad a vybavovania prípadných reklamácií. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorú by nebolo možné uzavrieť bez poskytnutia osobných údajov. V súvislosti s plnením zmluvy spracovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa dodania, telefón, e-mail príp. číslo bankového účtu a záznamy našej vzájomnej komunikácie prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo v písomnej podobe.

6.6 Pri plnení zmluvy spolupracujeme s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre nás spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Ide o kuriérske a prepravné spoločnosti, externé účtovné firmy, poskytovatelia IT služieb a znalci.

6.7 Osobné údaje dotknutých osôb nemáme v úmysle poskytnúť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

6.8 Osobné údaje budú uchovávané počas trvania zmluvy, vrátane záruky a reklamačných podmienok. V prípade plnenia zákonnej povinnosti budú uchovávané po dobu 10 rokov po uplynutí roku, v ktorom boli získané.

6.9 Dotknutá osoba má právo:
• na prístup ku svojim osobným údajom a informáciám o ich účele spracúvania, o príjemcoch osobných údajov a o dobe ich uchovávania
• na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov bez zbytočného odkladu
• na vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
• na vymazanie jej osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo ak došlo k porušeniu zákona pri ich spracúvaní
• kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
• na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov
• získať jej osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo na preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
• kedykoľvek namietať voči
• namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie
• podať návrh na začatie konania podľa § 100 na Úrad na ochranu osobných údajov

7. Záručné podmienky

7.1 Záručné podmienky sú riešené v reklamačnom poriadku internetového obchodu www.vemaxgroup.sk , ktorý tvorí prílohu č. 1 Všeobecných obchodných podmienok a je ich neoddeliteľnou súčasťou.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.vemaxgroup.sk

8.2 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak prevádzkovateľ na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len ARS). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Príslušným subjektom na ASR s prevádzkovateľom internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd

8.3 Všeobecné obchodné podmienky platia v rozsahu a znení uvedenom na internetovej stránke www.vemaxgroup.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim

8.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 01.03.2020Reklamačný poriadok

Reklamácie tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu www.vemaxgroup.sk prijímame na adrese sídla firmy VEMAX Group, s.r.o., Považská Teplá 21, 017 05, Považská Bystrica (nie je predajňa, ani prevádzka), v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00.

Záručná doba na tovar zakúpený spotrebiteľom v internetovom obchode www.vemaxgroup.sk na konečnú spotrebu a nie je využívaný v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania je 24 mesiacov, pokiaľ nie je na daňovom doklade uvedená iná záručná doba, a riadi sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Záručná doba na výrobné chyby tovaru zakúpeného kupujúcim v internetovom obchode www.vemaxgroup.sk na ďalšie podnikanie, ktorý je využívaný v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania je 12 mesiacov, pokiaľ nie je na daňovom doklade uvedená iná záručná doba, ale v každom prípade je naša zodpovednosť obmedzená na bezplatnú výmenu dielov, ktoré dodáme za predpokladu, že tieto časti neboli poškodené a zmenené nesprávnou manipuláciou alebo montážou alebo sa použili, respektíve používajú nesprávnym spôsobom. V prípade neuznania reklamácie náklady na odborné skúšky a testy ako aj odborné a znalecké posudky hradí kupujúci. Záruka sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Reklamáciu je povinný kupujúci uplatniť ihneď ako sa chyba na tovare prejaví, bez zbytočného odkladu inak nárok na reklamáciu zaniká. K začatiu reklamačného konania musí kupujúci na vlastné náklady na vyššie uvedené miesto príjmu reklamácie doručiť reklamovaný tovar. Právo na reklamáciu zaniká, ak sa v záručnej dobe neuplatnilo.

Záruka sa poskytuje na bežnú kvalitu a prevádzky schopnosť predávaného tovaru. Objednávateľ je povinný zaobchádzať s tovarom šetrne, používať a skladovať ho v podmienkach ktoré nemajú vplyv na dočasné alebo trvalé zmeny tovaru. Záruka nemôže byť uznaná ak bola chyba spôsobená nesprávnym skladovaním a manipuláciou s tovarom, ak boli na tovare vykonané úpravy a do tovaru bolo zasahované, tovar bol mechanicky poškodený. Záruka sa taktiež nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou montážou tovaru, následkom preťažovania alebo havárie vozidla v ktorom bol tovar namontovaný, živelnou pohromou, opotrebovaním v dôsledku používania, pripojením na neoriginálne príslušenstvo, použitím na účely, na ktoré nebol tovar určený. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, na ktoré mu bola pri predaji poskytnutá zľava. Nárok na záručnú dobu zákazník stráca v prípade neodborného zaobchádzania s tovarom či prevádzkovaním v nevhodných podmienkach. Taktiež nenesieme žiadnu zodpovednosť za dôsledky alebo poškodenia vyplývajúce z dodaného tovaru, ako sú mzdové náklady, náklady na montáž a demontáž, náklady vynaložené na nákup dielov, prestoje a technické údaje k dielom.

O postupe riešenia reklamácie bude rozhodnuté ihneď, najneskôr však do troch pracovných dní od začatia reklamačného konania. Reklamačné konanie bude ukončené najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamačného konania bude kupujúci oboznámený prostredníctvom e-mailu a následne mu bude doručený doporučenou poštou reklamačný protokol.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 01.03.2020.
VEMAX Group s.r.o. © 2024 Všetky práva vyhradené - tvorba web stránok INCUBEMEDIA