+421 42 438 11 48, +421 949 111 057

Reklamačný poriadok

Reklamácie tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu www.vemaxgroup.sk prijímame na adrese sídla firmy VEMAX Group, s.r.o., Považská Teplá 21, 017 05, Považská Bystrica (nie je predajňa, ani prevádzka), v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00.

Záručná doba na tovar zakúpený spotrebiteľom v internetovom obchode www.vemaxgroup.sk na konečnú spotrebu a nie je využívaný v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania je 24 mesiacov, pokiaľ nie je na daňovom doklade uvedená iná záručná doba, a riadi sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Záručná doba na výrobné chyby tovaru zakúpeného kupujúcim v internetovom obchode www.vemaxgroup.sk na ďalšie podnikanie, ktorý je využívaný v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania je 12 mesiacov, pokiaľ nie je na daňovom doklade uvedená iná záručná doba, ale v každom prípade je naša zodpovednosť obmedzená na bezplatnú výmenu dielov, ktoré dodáme za predpokladu, že tieto časti neboli poškodené a zmenené nesprávnou manipuláciou alebo montážou alebo sa použili, respektíve používajú nesprávnym spôsobom. V prípade neuznania reklamácie náklady na odborné skúšky a testy ako aj odborné a znalecké posudky hradí kupujúci. Záruka sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Reklamáciu je povinný kupujúci uplatniť ihneď ako sa chyba na tovare prejaví, bez zbytočného odkladu inak nárok na reklamáciu zaniká. K začatiu reklamačného konania musí kupujúci na vlastné náklady na vyššie uvedené miesto príjmu reklamácie doručiť reklamovaný tovar. Právo na reklamáciu zaniká, ak sa v záručnej dobe neuplatnilo.

Záruka sa poskytuje na bežnú kvalitu a prevádzky schopnosť predávaného tovaru. Objednávateľ je povinný zaobchádzať s tovarom šetrne, používať a skladovať ho v podmienkach ktoré nemajú vplyv na dočasné alebo trvalé zmeny tovaru. Záruka nemôže byť uznaná ak bola chyba spôsobená nesprávnym skladovaním a manipuláciou s tovarom, ak boli na tovare vykonané úpravy a do tovaru bolo zasahované, tovar bol mechanicky poškodený. Záruka sa taktiež nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou montážou tovaru, následkom preťažovania alebo havárie vozidla v ktorom bol tovar namontovaný, živelnou pohromou, opotrebovaním v dôsledku používania, pripojením na neoriginálne príslušenstvo, použitím na účely, na ktoré nebol tovar určený. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, na ktoré mu bola pri predaji poskytnutá zľava. Nárok na záručnú dobu zákazník stráca v prípade neodborného zaobchádzania s tovarom či prevádzkovaním v nevhodných podmienkach. Taktiež nenesieme žiadnu zodpovednosť za dôsledky alebo poškodenia vyplývajúce z dodaného tovaru, ako sú mzdové náklady, náklady na montáž a demontáž, náklady vynaložené na nákup dielov, prestoje a technické údaje k dielom.

O postupe riešenia reklamácie bude rozhodnuté ihneď, najneskôr však do troch pracovných dní od začatia reklamačného konania. Reklamačné konanie bude ukončené najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamačného konania bude kupujúci oboznámený prostredníctvom e-mailu a následne mu bude doručený doporučenou poštou reklamačný protokol.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 01.03.2020.
VEMAX Group s.r.o. © 2024 Všetky práva vyhradené - tvorba web stránok INCUBEMEDIA